Kategoria: Faktoring Outsourcing

Prace z dziedziny Faktoring Outsourcing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Problem windykacji jako forma terroru wobec dłużnika

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Istota windykacji 1.1. Pojęcie windykacji 1.2. Narzędzia windykacji 1.2.1 wpis do Biur Informacji Gospodarczej 1.2.2 wpis do Krajowego Rejestru Dłużników 1.2.3 wywiad Gospodarczy 1.2.4 giełda Wierzytelności 1.3. Wnioski Rozdział II Rodzaje windykacji wewnętrznej i zewnętrznej 2.1. Windykacja bankowa 2.2. Windykacja leasingowa 2.3. Windykacja faktoringowa 2.4. Windykacja ubezpieczeniowa…

Zarządzanie należnościami na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I. Charakterystyka i funkcjonowanie MSP w Polsce……….6 1.1. Definicja Małego i Średniego Przedsiębiorstwa 1.2. Stan i znaczenie sektora MSP w Polsce 1.3. Krótkoterminowe decyzje finansowe i ich charakterystyka 1.4. Podsumowanie Rozdział II. Płynność finansowa i metody jej pomiaru ………..23 2.1. Pojęcie płynności finansowej 2.2. Źródła informacji o płynności…

Faktoring jako źródło finansowania działalości przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Istota usług faktoringowych 1.1 Historia i pojęcie faktoringu………5 1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu ………5 1.1.2 Pojęcie faktoringu i jego koncepcje ………9 1.2 Przedmiot, podmioty i regulacja faktoringu……… 12 1.2.1 Przedmiot faktoringu ………12 1.2.2 Podmioty występujące w faktoringu……… 16 1.2.3 Prawna regulacja faktoringu ………20 1.3 Funkcje i…

Faktoring jako narzędzie kształtowania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Usługa faktoringu. 1. Pojęcie faktoringu………5 2. Rozwój usługi faktoringu – zarys historyczny………7 3. Formy i rodzaje faktoringu………8 3.1. Podział faktoringu z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka………8 3.2. Podział faktoringu z punktu widzenia momentu otrzymania zaliczki przez faktoranta………10 3.3. Podział faktoringu z punktu widzenia sposobu powiadamiania o cesji………11 3.4.…

Faktoring jako zewnętrzne źródło finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział 1. Płynność finansowa firmy. 1.1.Pojęcie płynności finansowej………… 7 1.2.Strategie finansowe przedsiębiorstwa………… 10 1.3.Zewnętrzne źródła kapitału przedsiębiorstwa………… 12 1.3.1. Kredyt kupiecki………… 13 1.3.2. Kredyt bankowy i pożyczka………… 14 1.3.3. Emisja krótkoterminowych papierów wartościowych………… 17 1.3.4. Inne krótkoterminowe źródła finansowania firmy………… 18 1.3.5. Źródła długoterminowych kapitałów obcych………… 18 Rozdział…

Rola venture capital w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

Przez administrator

Wstęp…………. 1 Rozdział I. Formy finansowania przedsiębiorstw. 1. Możliwości pozyskania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa…………. 4 1.1 Istota przedsiębiorstwa…………. 4 1.2 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie…………. 6 2. Przegląd zewnętrznych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw…………. 10 2.1 Kredyt bankowy i pożyczka…………. 10 2.2 Leasing…………. 14 2.3 Faktoring…………. 15 2.4…

Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Sektor MŚP W Polsce 1.1 Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw 1.2 Znaczenie sektora MSP w rozwoju gospodarczym 1.3 Bariery w funkcjonowaniu sektora MŚP 1.4 Charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP Rozdział II Źródła finansowania sektora MSP 2.1 Źródła wewnętrzne 2.1.1 Finansowanie z zatrzymanego zysku…

Alternatywne formy finansowania działalności małych i średnich przedsiebiorstw

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz źródła jego finansowania 1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 6 1.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa ……….6 1.1.2. Definicje małego i średniego przedsiębiorstwa ……….8 1.1.3. Podział MSP według kryterium ilościowego i jakościowego ……….11 1.2. Statystyczny obraz współczesnego sektora MSP w Polsce ……….11 1.3. Znaczenie i…

Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp………..9 Rozdział I Płynność finansowa jako główne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem 1.1. Pojęcie płynności finansowej i jej rodzaje……….. 11 1.1.1. Definicje terminu „płynność finansowa” ………..12 1.1.2. Aspekt majątkowy płynności finansowej ………..12 1.1.3. Aspekt majątkowo-kapitałowy płynności finansowej……….. 13 1.1.4. Rodzaje płynności finansowej ………..14 1.2. Czynniki kształtujące płynność finansową ………..15 1.2.1. Czynniki zależne…

Leasing jako alternatywne źródło finansowania działalności gospodarczej na podstawie przedsiębiorstwa usługowego.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Źródła finansowania działalności gospodarczej 1. Kapitały własne ……….7 2. Finansowanie obce………. 9 2.1. Kredyty ……….11 2.2. Leasing ……….13 2.3. Obligacje………. 14 2.4. Faktoring………. 15 Rozdział II Istota i rodzaje leasingu 1. Pojęcie i geneza leasingu………. 19 2. Rodzaje leasingu i ich charakterystyka ……….22 3. Leasing w świetle…

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.1.Definicja według OECD 1.1.2.Definicja według Komisji Europejskiej 1.2.Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 1.2.1.Kapitał własny 1.2.1.1.Finansowanie z zatrzymanego zysku 1.2.1.2.Odpisy amortyzacyjne 1.2.1.3.Dopłaty wspólników 1.2.1.4.Venture capital 1.2.1.5.Aniołowie biznesu 1.2.1.6.Publiczna emisja akcji 1.2.2.Kapitał obcy 1.2.2.1.Obligacje 1.2.2.2.Długoterminowe i krótkoterminowe…

Faktoring jako forma finansowania działalności na przykładzie

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Znaczenie płynności finansowej dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw……….. 5 1.1 Działalność gospodarcza – aspekty wprowadzające……….. 6 1.2 Formy prowadzenia działalności gospodarczej ………..9 1.3 Płynność finansnowa przedsiębiorstwa – uwarunkowania, istota ………..13 1.4 Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa ………..14 Rozdział II Udział faktoringu w finansowaniu przedsiębiorstwa X 2.1 Charakterystyka…

Źródła finansowania w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie rozwoju 1.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa………. 7 1.2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw ………11 1.2.1. Czynniki rozwoju małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce………. 11 1.2.2. Bariery i trudności prowadzenia przedsiębiorstwa z sektora MSP w Polsce………. 13 1.3. Rola małych i…

Faktoring atrakcyjnym sposobem na poprawę sytuacji ekonomicznej na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora MSP

Przez administrator

Wstęp……… 2 Rozdział I Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, sektora MSP……… 4 1.2. Źródła finansowania MSP w Polsce……… 6 1.3. Geneza, pojęcie i podmioty faktoringu……… 11 1.4. Funkcje faktoringu ………13 1.5. Umowa faktoringu ………15 1.6. Uregulowania prawne faktoringu ………18 Rozdział II Istota faktoringu 2.1.…

Finansowanie działalności firm z sektora MSP

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce- charakterystyka i warunki funkcjonowania 1.1 Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw ………..6 1.2 Rozwój firm z sektora MSP w Polsce w latach 1989-2004………… 8 1.3 Bariery i ograniczenia w rozwoju MSP……….. 13 1.4 Perspektywy rozwoju firm sektora MSP w Polsce…

Pierwsza oferta publiczna jako forma pozyskiwania kapitału na przykładzie GetBack S.A.

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział I Formy pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa 1.1 Własne źródła finansowania ……….. 6 1.1.1 Amortyzacja ……….. 6 1.1.2 Venture capital ……….. 7 1.1.3 Emisja akcji ……….. 10 1.2 Obce źródła finansowania ……….. 11 1.2.1 Emisja papierów dłużnych ……….. 11 1.2.2 Kredyt bankowy ………..12 1.2.3 Leasing ……….. 14…

Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Istota oraz znaczenie płynności finansowej w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie oraz czynniki kształtujące płynność finansową………6 1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansową………15 1.3. Płynność finansowa przedsiębiorstw na tle danych statystycznych………27 Rozdział 2 Miary płynności finansowej jako identyfikacja ryzyka finansowego 2.1. Wskaźnik płynności środków pieniężnych………35…

Ryzyko kredytowe a działalność banku PKO BP w latach 2013-2016

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota ryzyka kredytowego 1.1. Pojęcie kredytu……… 4 1.2. Klasyfikacja kredytów bankowych……… 6 1.2.1. Kredyt konsumpcyjny……… 7 1.2.2. Kredyt samochodowy……… 8 1.2.3. Kredyt w rachunku bieżącym……… 9 1.2.4. Kredyt lombardowy ……… 10 1.2.5. Kredyt dyskontowy ……… 11 1.2.6. Faktoring ……… 11 1.2.7. Kredyty mieszkaniowo – budowlane ……… 12…

Kredytowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie ING Banku Śląskiego oraz banku PKO S.A.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 1. Definicja i charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw……….. 7 2. Znaczenie sektora MSP dla polskiej gospodarki ………..10 3. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce……….. 14 4. Poza kredytowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw……….. 18 4.1 Leasing ………..18 4.2…

Źródła finansowania nowo powstajacej działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział 1. Sektor małych i srednich przedsiebiorstw. 1.1. Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw………5 1.2. Rozwój sektora msp w polsce………11 1.3. Rola małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej ………14 1.4. Bariery w rozwoju sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………18 Rozdział 2. Najczesciej stosowane źródła finansowania dla powstajacej…

Problem windykacji jako forma terroru wobec dluznika

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Istota windykacji 1.1. Pojęcie windykacji 1.2. Narzedzia windykacji 1.2.1 wpis do Biur Informacji Gospodarczej 1.2.2 wpis do Krajowego Rejestru Dluzników 1.2.3 wywiad Gospodarczy 1.2.4 gielda Wierzytelnosci 1.3. Wnioski Rozdział II Rodzaje windykacji wewnetrznej i zewnetrznej 2.1. Windykacja bankowa 2.2. Windykacja leasingowa 2.3. Windykacja faktoringowa 2.4. Windykacja ubezpieczeniowa…

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdział II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdział IIIMetody finansowania przedsiebiorstw 1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51 2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55 3.…