Konspekt lekcji z wiedzy i społeczeństwa

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Rodzina w świetle literatury przedmiotu 1.1. Przegląd definicji………. 4 1.2. Funkcjonowanie rodziny………. 7 1.3. Funkcje rodziny………. 8 1.4. Struktura rodziny ……….10 1.5. Typy rodzin ……….11 Rozdział II Konspekt lekcji………. 16 Podsumowanie ……….22 Bibliografia………. 23

Pierwsi piastowie

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Władcy dynastii piastów 1.1 Mieszko I ……..4 1.2. Bolesław Chrobry…….. 6 1.3. Mieszko II Lambert…….. 8 1.4. Kazimierz I Odnowiciel…….. 11 1.5. Bolesław Śmiały…….. 12 1.6. Władysław Herman ……..13 1.7. Bolesław Krzywousty…….. 15 Rozdział II Konspekt lekcji powtórzeniowej z historii ……..17 Podsumowanie…….. 22 Bibliografia…….. 23

Dzieła sztuki i złoto jako alternatywna forma inwestycji

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota i klasyfikacja inwestycji 1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji 1.2. Rodzaje inwestycji alternatywnych 1.3. Ryzyko alternatywnych form inwestowania 1.4. Podmioty rynku inwestycji alternatywnych Rozdział II Dzieła sztuki jako alternatywna forma inwestowania 2.1. Rynek sztuki w Polsce 2.2. Opłacalność inwestycji na rynku sztuki 2.3. Korzyści i bariery inwestycji…

Ocena możliwości działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kalisza

Przez administrator

1. Wprowadzenie 2. Cel pracy 3. Zaopatrzenie miasta Kalisz w energię 3.1 Energia elektryczna 3.2 Ciepło sieciowe 3.3 System gazowniczy 4. Analiza głównych źródeł emisji CO2 na terenie Kalisza 4.1 Handel, usługi, przedsiębiorstwa 4.2 Mieszkalnictwo 4.3 Transport prywatny 4.4 Budynki użyteczności publicznej będące własnością miasta 4.5 Transport publiczny 4.6 Oświetlenie…

Analiza portfela inwestycyjnego dwuskładnikowego wybranych spółek.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Instrumenty finansowe 1.1. Pojęcie instrumentu finansowego……… 5 1.2. Rodzaje instrumentów finansowych……… 7 1.3. Dochód i ryzyko jako podstawowe cechy instrumentów portfela ………15 Rozdział 2 Miary dochodu i ryzyka 2.1. Miary dochodu ………20 2.2. Miary ryzyka ………23 2.2.1. Miary wrażliwości……… 23 2.2.2. Miary zmienności ………24 2.2.3. Miary zagrożenia…

Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi na polskim rynku pracy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Czym jest niepełnosprawność? 1.1 Definicja niepełnosprawności 1.2 Klasyfikacja niepełnosprawności 1.3 Rodzaje i przyczyny niepełnosprawności 1.4 Symbole schorzeń 1.5 Niepełnosprawność a funkcjonowanie w społeczeństwie 1.6 Podsumowanie rozdziału Rozdział 2 Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami, problemy i wyzwania 2.1 Bariery w zatrudnieniu 2.2 Formy zatrudniania 2.3 Znaczenie pracy w…

Analiza przewozów lotniczych cargo w europie i wniosek tras przewozów

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Istota i funkcjonowanie rynku przewozów lotniczych 1.1. Transport lotniczy jako element logistyki ………..9 1.2. Ogólna charakterystyka rynku przewozów lotniczych ………..13 1.3. Regulacyjne uwarunkowania rozwoju rynku lotniczego w Unii Europejskiej……….. 17 1.4. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego ………..19 Rozdział II Metodyka badawcza 2.1. Przedmiot i cel badań……….. 23 2.2. Problemy…

Doskonalenie jakości usług transportowych z zastosowaniem metody servqual

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Istota i funkcjonowanie rynku usług transportowych 1.1. Elementy rynku usług transportowych ………7 1.1.1. Popyt i czynniki go determinujące ………10 1.1.2. Podaż i czynniki ja determinujące……… 11 1.2. Badania i rozwój rynku usług transportowych ………13 Rozdział II Rola jakości w procesie świadczenia usług 2.1. Ogólne pojęcie jakości ………15…

Prawa i obowizki pracownika samorządowego

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1 Pracownicy samorządowi – status prawny 1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu samorządów terytorialnych……….5 1.2. Pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego……….10 1.3. Kategorie pracowników samorządowych……….13 Rozdział 2 Prawa pracownika samorządowego 2.1.Definicja prawa pracownika samorządowego oraz jej źródła……….18 2.2.System czasu pracy dla pracowników samorządowych ……….21 2.3.Prawo do wynagrodzeń i innych…

Wpływ procesów magazynowych na zarządzanie procesami logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Gospodarka magazynowa jako element systemu logistycznego w świetle źródeł literaturowych 1.1. Proces logistyczny przedsiębiorstwa i jego definiowanie ………7 1.2. Zarządzanie procesami logistycznymi………8 1.3. Pojęcie gospodarki magazynowej, magazynu i magazynowania………10 Rozdział 2 Opis procesów magazynowych 2.1. Czynniki wpływające na technikę magazynowania………14 2.2. Proces magazynowania………16 2.3. Wydzielone obszary w…

Czas wolny dzieci

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Kultura fizyczna jako forma spędzania czasu wolnego 1. Pojęcie i funkcje czasu wolnego………3 2. Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu wolnego………11 3. Skutki nieuprawiania sportu i przeciwskazania w uprawianiu………13 4. Stan badań nad czasem wolnym młodzieży szkolnej………17 Rozdział II Metodologia badań własnych 1. Określenie przedmiotu i celu…

Rozwój przedsiębiorstw w branży KEP w latach 2016-2019 i ich systemy logistyczne

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka rynku KEP 1.1. Znaczenie usług KEP w łańcuchu dostaw……..5 1.2. Charakterystyka głównych podmiotów rynku KEP……..8 1.3. Klasyfikacja usług KEP i ich podział z uwzględnieniem systemów logistycznych……..15 Rozdział II Analiza porównawcza wybranych przedsiębiorstw branży KEP w latach 2016-2019 pod względem wielkości i wartości przesyłek 2.1. Podmioty branży…

Przemoc wobec kobiet

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Problematyka przemocy wobec kobiet 1.1. Definicja przemocy……… 5 1.2. Pojęcie agresji ………7 1.3. Formy przemocy……… 9 Rozdział II Przemoc a kobiety 2.1. Przyczyny i skutki przemocy wobec kobiet……… 15 2.2. Kobieta jako ofiara przemocy………19 2.3. Kobieta jako sprawczyni przemocy……… 22 Rozdział III Pomoc dla kobiet ulegających przemocy…

Orientacje życiowe młodzieży, a funkcjonowanie społeczne

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Orientacje życiowe młodzieży w świetle literatury 1. Pojęcie orientacji życiowych………5 2. Typologie orientacji życiowych i systemu wartości………10 3. Przemiany pokoleniowe w życiowych wyborach………15 4. Stan badań nad orientacjami życiowymi i aspiracjami młodzieży………19 Rozdział II Znaczenie wybranych czynników środowiskowych i kulturowych na orientacje życiowe młodych Polaków 1. Środowiskowe…

Handel ludźmi w aspekcie prawa polskiego i międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Handel ludźmi w aspekcie teoretycznym 1.1. Definicja zjawiska handlu ludźmi……….7 1.2. Geneza zjawiska handlu ludźmi……….14 1.3. Formy handlu ludźmi……….16 1.4. Aspekty prawne zjawiska handlu ludźmi……….24 Rozdział II Handel ludźmi w aspekcie prawa polskiego 2.1. Ewolucja zjawiska handlu ludźmi w polskim prawie……….29 2.2. Powołane organy i ich rola…

Profilaktyka zagrożeń na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie produkcji okien

Przez administrator

Wstęp ………….4 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle regulacji prawnych………….6 1.2. Definicja zagrożenia w środowisku pracy………….9 1.3. Klasyfikacja zagrożeń –kryteria ich podziału………….12 1.4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe………….16 1.5. Rola służby bezpieczeństwa i higieny pracy………….18 Rozdział 2 Profilaktyka zagrożeń w świetle…

Zaburzenia emocjonalne u kobiet w grupie wiekowej 65-69 lat.

Przez administrator

Wstęp ………4 Rozdział 1 Psychosomatyka w wyjaśnieniu przyczyn i ustalenia sposobów terapii zaburzeń zdrowia 1.1. Wybrane teorie psychosomatyki………5 1.2. Choroby psychosomatyczne – klasyfikacja………8 1.3. Mechanizm rozwoju zaburzeń………12 1.4. Wybrane metody terapeutyczne………13 Rozdział 2 Charakterystyka wybranych zaburzeń emocjonalnych 2.1. Choroba afektywna dwubiegunowa………17 2.2. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne………22 2.3. Zaburzenia osobowości………26 Rozdział 3 Założenia…

Ocena wpływów podatkowych do budżetu Gminy XYZ w latach 2017-2019

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Zasady funkcjonowania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego Podrozdział 1.1 Zakres działania i podstawowe zadania gminy………. 5 Podrozdział 1.2 Organy gminy i ich kompetencje ……….14 Podrozdział 1.3 Budżet jako podstawowe narzędzie zarządzania finansami ……….24 Rozdział II Analiza i ocena wpływów podatkowych gminy XYZ w latach 2017-2019 Podrozdział 2.1…

Zaburzenia lękowe u kobiet w grupie wiekowej 25-29

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zaburzenia lękowe –charakterystyka choroby w świetle literatury. 1.1. Rys historyczny………11 1.2. Zaburzenia lękowe w świetle źródeł literaturowych………13 1.3. Klasyfikacja zaburzeń w literaturze przedmiotu………16 1.4. Przyczyny i objawy stanów lękowych………22 1.5. Leczenie zaburzeń lękowych – psychoterapia, farmakoterapia……… 24 1.6. Zburzenia lękowe i stan badań nad nimi ………30 Rozdział…

Deklarowane kompetencje muzyczne nauczyciela przedszkola, a realizacja zadań artystycznych w przedszkolu z wychowankiem – studium indywidualnych przypadków

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego 1.1. Kompetencje ogólnopedagogiczne nauczyciela przedszkola……….. 6 1.2. Kompetencje nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej ………..12 1.3. Cechy osobowościowe nauczyciela ………..15 Rozdział II Muzyka w przedszkolu – zarys problemu 2.1. Wychowanie muzyczne elementem wychowania estetycznego w przedszkolu……….. 19 2.2. Metody i formy realizowane na zajęciach…

Zaburzenia mowy u dziecka z autyzmem

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Spektrum autyzmu w świetle literatury 1.1 Analiza pojęciowa autyzmu 1.2 Przyczyny autyzmu 1.3 Charakterystyka dziecka z autyzmem 1.4 Zaburzenia mowy w autyzmie 1.5 Diagnoza i terapia dziecka z autyzmem Rozdział II Charakterystyka zaburzeń mowy 2.1 Mowa i jej składniki 2.2 Etapy rozwoju mowy 2.3 Przyczyny zaburzeń mowy…

Gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem TIK w nauczaniu języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Gry i zabawy dydaktyczne – klasyfikacja, znaczenie. Rozdział II Tradycyjne gry i zabawy wykorzystywane na lekcjach języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej. Rozdział III Wybrane narzędzia TIK rozwijające umiejętności językowe wykorzystywane w edukacji wczesnoszkolnej Podsumowanie. Załącznik nr 1 Konspekt lekcji otwartej języka angielskiego dla klasy II SP im.…

Dziecko w żłobku- czynniki i trudności adaptacyjne w opiniach rodziców i opiekunów dzieci

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia teoretyczne 1.1. Rozwój dziecka w wieku od 1 do 3 lat……….. 6 1.1.1. Pierwszy rok życia dziecka……….. 6 1.1.2. Drugi rok życia dziecka ………..7 1.1.3. Trzeci rok życia dziecka ………..9 1.2. Funkcjonowanie żłóbków oraz definicja adaptacji……….. 12 1.2.1. Pojęcie adaptacji oraz funkcjonowanie żłóbków……….. 12 1.2.2.…

Rola świetlic środowiskowych i terapeutycznych w rozwoju dziecka.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia teoretyczne 1.1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia rozwoju dziecka ………5 1.1.1. Pojęcie rozwoju i etapy rozwoju dziecka………. 6 1.1.3. Krótki rys historyczny powstania świetlic środowiskowych i terapeutycznych………. 12 1.2.2. Zasady pracy w świetlicy środowiskowej………. 23 Rozdział 2 Podstawowy metodologiczne badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań…………

Inwentaryzacja narzędziem kontroli majątku przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka i etapy inwentaryzacji 1.1. Pojęcie i rodzaje inwentaryzacji…………6 1.2. Cele i zasady inwentaryzacji…………9 1.3. Etapy inwentaryzacji…………11 1.4 Dokumentacja inwentaryzacyjna………..14 Rozdział 2 Metody i terminy inwentaryzacji 2.1. Metoda spisu z natury………..16 2.2. Metoda uzgodnienia sald………..17 2.3. Metoda weryfikacji…………18 2.4. Terminy inwentaryzacji…………22 Rozdział 3 Rozbieżność inwentaryzacyjna 3.1. Różnice…