Kategoria: Samorządy

Prace z dziedziny Samorządy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Krakowa w latach 2014-2016

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Samorząd terytorialny w Polsce 1.1. Istota i geneza samorządu terytorialnego w Polsce……….6 1.2. Organizacja samorządu terytorialnego……….9 1.3. Zadania samorządu terytorialnego……….12 1.4. Nadzór nad samorządem terytorialnym……….17 Rozdział II Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.1. Istota budżetu samorządowego……….19 2.2. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego……….23 2.3. Procedura tworzenia budżetu jednostek…

Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w latach 2014-2020

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Istota, specyfika i rola samorządu terytorialnego ………..4 1.2. Pojęcie i zakres finansów samorządu terytorialnego ………..9 1.3. Budżet jako kluczowy instrument gospodarki finansowej JST ………..12 1.4. Źródła finansowania samorządu terytorialnego……….. 17 Rozdział II Fundusze europejskie jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w…

Funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w szkole polskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Historiografia samorządu uczniowskiego 1.1. Powstanie samorządu uczniowskiego w Polsce 1.2. Samorząd a samorządność 1.3. Uprawnienia samorządu uczniowskiego zgodnie z ustawą o systemie oświaty 1.4. Samorząd uczniowski w koncepcji J.K. 1.5.Samorząd uczniowski jako metoda wychowania w koncepcji A.K. 1.6. Samorząd uczniowski w koncepcji pedagogicznej C.F Rozdział 2. Funkcjonowanie…

Samorząd terytorialny, jako wytwórca dóbr publicznych na przykładzie komunikacji miejskiej m. st. Warszawy

Przez administrator

Wstęp ………..7 Rozdział 1 Rynek i jego funkcjonowanie 1.1. Zawodność rynku ………..10 1.2. Dobra publiczne ………..12 1.3. Zjawisko „jazdy na gapę” oraz efektów zewnętrznych……….. 14 1.4. Państwo i samorząd terytorialny a zawodność rynku ………..16 Rozdział 2 Samorząd terytorialny i jego zadania 2.1. Podstawy prawne oraz działanie samorządu terytorialnego……….. 20 2.2.…

Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie gminy XYZ w latach 2007-2013

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Fundusze europejskie w Polsce w latach 2007-2013 1.1. Polityka Spójności w latach 2007-2013………. 6 1.2. Cele i założenia programów operacyjnych w Polsce ……….10 1.3. Alokacja środków unijnych na Polskę na lata 2007-2013………. 21 1.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ……….23 1.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa…

Gmina w strukturze samorządu Projekt i wykonanie responsywnej strony internetowej opartej na platformie WordPress.terytorialnego w II Rzeczypospolitej Polskiej

Przez administrator

1. Wstęp……….2 2. Opis projektu ……….3 2.1 Najważniejsze założenia………. 4 2.2 Obszary strony………. 4 2.3 Domena, hosting………. 4 2.4 Baza danych………. 4 3. Platforma i technologie 3.1 Szablon graficzny ……….6 3.2 Platforma – WordPress ……….6 3.3 Języki programowania – PHP i HTML5………. 9 3.4 System zarządzania treścią ……….10 3.5 Kaskadowe…

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Zarys organizacji administracji publicznej ……….5 1.1. Pojecie administracji publicznej 1.2. Administracja rządowa 1.3. Podmioty administrujące Rozdział II. Jednostki samorządu terytorialnego……….21 2.1. Pojęcie i podział jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 2.2. Gmina 2.3. Powiat 2.4. Województwo Rozdział III. Nadzór i kontrola w prawie administracyjnym……….48 3.1. Pojecie kontroli…

Zasady i techniki głosowania w organach władzy państwowej i samorządowej.

Przez administrator

Wykaz skrótów………2 Wstęp………4 Rozdział I. Władza państwowa i zasady podziału 1.1. Parlament………6 1.2. Prezydent………15 1.3. Rada Ministrów………17 1.4. Trybunał Konstytucyjny………20 1.5. Trybunał Stanu………23 1.6. Wymiar sprawiedliwości………24 Rozdział II. Rola i zadania samorządu………27 Rozdział III. Demokratyczne procedury podejmowania decyzji 3.1. Referendum krajowe………32 3.2. Referendum lokalne………36 3.3. Zasady głosowania na przykładzie Ordynacji…

Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w samorządzie gminnym w usrojowym prawie administracyjnym

Przez administrator

Wykaz skrótów………… 4 Wstęp………… 9 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka korupcji 1.1. Definicje i teorie korupcji…………15 1.2. Przyczyny, cechy i konsekwencje korupcji…………18 1.2.1. Przyczyny występowania korupcji…………18 1.2.2. Cechy korupcji………… 21 1.2.3. Konsekwencje korupcji…………22 1.3. Rodzaje i formy korupcji…………25 1.3.1. Korupcja administracyjna…………25 1.3.2. Korupcja polityczna…………27 1.3.3. Korupcja gospodarcza………… 27 1.3.4. Inne formy…

Wpływ polityki władz samorządowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Istota rozwoju regionalnego. 1.1 Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju……….4 1.2 Pojęcie i istota lokalnego rozwoju gospodarczego……….5 1.3 Cele oraz kierunki kształtowania lokalnej polityki gospodarczej……….10 1.4 Czynniki rozwoju lokalnego……….12 1.5 Kierunki procesów rozwojowych – perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw……….16 1.6 Znaczenie Strategii Lizbońskiej………19 Rozdział II. Rozwój regionalny…

Sprawozdawczośc budżetowa samorządowej jednostki budżetowej na przykładzie gminnego ośrodka sportu i rekreacji w ”x”

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Prawno-finansowe podstawy działalności samorządowej jednostki budżetowej 1.1. Zakres i struktura podmiotowa finansów publicznych 1.2. Pojęcie jednostki budżetowej 1.3. Samorządowa jednostka budżetowa – podstawy prawno-finansowe 1.4. Rachunkowość jednostki budżetowej Rozdział 2. Istota i zasady sprawozdawczości finansowej w podsektorze samorządowym sektora finansów publicznych 2.1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej w…

Dotacje jako źródło dochodu samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ.

Przez administrator

Rozdział I. źródła i podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego 1. 1. Rodzaje dochodów samorządowych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego ……… 6 1. 2. Klasyfikacja dochodów ze względu na charakter prawny ……… 10 Rozdział II. Ogólna charakterystyka dotacji 2. 1. Zasady i tryb udzielania dotacji ……… 14 2.…

Gmina podstawowową jednostka samorządu terytorialnego

Przez administrator

Wykaz Skrótów………..4 Wstęp………..5 Rozdział I Gmina w Unii Europejskiej 1.1. Gmina w Unii………..9 1.2. Środki z Unii Europejskiej dla samorządów………..13 1.3. Samorząd terytorialny a prawo UE………..15 Rozdział II Charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce 2.1. Gmina i samorząd terytorialny w Polsce………..18 2.2. Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej………..27 2.3. Konstytucyjne podstawy…

Pozyskiwanie funduszy unijnych na przykładzie Gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Fundusze strukturalne jako element polityki regionalnej UE. 1.1. Polityki realizowane przez UE……….4 1.2. Pojęcie polityki regionalnej……….5 1.2.1. Kształtowanie się polityki regionalnej……….5 1.2.2. Cele polityki regionalnej……….8 1.2.3. Zasady polityki regionalnej……….10 1.3. Znaczenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego……….10 1.4. Geneza funduszy strukturalnych……….12 Rozdział 2. Funkcjonowanie funduszy unijnych w latach 2007- 2013.…

Pieniądz alternatywny oraz waluta równoległa – funkcje i znaczenie gospodarcze

Przez administrator

1. Pieniądz 2. Funkcje pieniądza 3. Wstęp 3.1 Współczesny pieniądz 3.2 Niezaspokojone potrzeby 4. Waluty lokalne 4.1 Potrzeby społeczny 4.2 Wzajemny kredyt, czyli zaufanie 4.3 Pieniądz oparty na czasie 4.4 Główne modele 4.5 Potrzeby ekonomiczne 4.6 Samorządy lokalne 4.7 Lokalna Ekonomia 4.8 Waluty komplementarne i społecznościowe 4.9 Czym jest waluta…

Realizacja zadań publicznych o znaczeniu lokalnym na przykładzie współdziałania ochotniczej straży pożarnej z organami gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp ……..3 Rozdział 1 Zadania administracji samorządowej o znaczeniu lokalnym 1.1.Zadania własne i zadania zlecone……..5 1.2. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego……..9 1.2.1. Pojęcia i terminy z zakresu bezpieczeństwa …….. …….. 11 Rozdział 2 Organizacje pozarządowe w ochronie ludności 2.1. Organizacje pozarządowe biorące udział w ratownictwie……..14 2.2.…

Zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym na przykładzie gminy XXX

Przez administrator

Wstęp…………6 Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota bezpieczeństwa…………8 1.2. Klasyfikacje bezpieczeństwa …………12 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …………14 1.4. Środki i metody polityki bezpieczeństwa………… 17 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Podstawowe informacje o gminie XYZ………… 21 2.2. Stan bezpieczeństwa w gminie XYZ …………26 2.3. Działania mające…

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Pojęcie i znaczenie agroturystyki. 1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki………7 1.2. Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1. Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2. Agroturystyka w Polsce………13 1.3. Marketing i promocja w agroturystyce………17 1.4.Programy pomocowe, preferencyjne kredyty, instytucje wspierajace samorzady lokalne.22 Rozdział II Glówne uwarunkowania rozwoju agroturystyki. 2.1.Czynniki warunkujace…