System opieki społecznej na poziomie gminnym na przykładzie gminy XY

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1
Zarys systemu opieki społecznej

1.1. Historia systemu opieki społecznej w Polsce ……….4
1.2. Podstawy prawne i cele systemu opieki społecznej………. 8
1.3. Rodzaje świadczeń w zakresie opieki społecznej ……….12
1.3.1. Zasiłki ……….13
1.3.2. Praca socjalna ……….15
1.3.3. Poradnictwo specjalistyczne ……….16
1.3.4. Interwencja kryzysowa ……….16
1.3.5. Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych………. 17
1.3.6. Program wychodzenia z bezdomności ……….17
1.3.7. Dom pomocy społecznej………. 18
1.3.8. Pomoc cudzoziemcom ……….19
1.4. Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej………. 20
1.4.1. Ustalenie sytuacji materialnej i dochodowej rodziny………. 20
1.4.2. Wywiad środowiskowy………. 21

Rozdział 2
Zadania administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej

2.1. Administracja rządowa wykonująca zadania z zakresu pomocy społecznej ……….26
2.2. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej ……….26
2.2.1. Zadania własne i obowiązkowe gminy w zakresie pomocy społecznej………. 26
2.2.2. Kompetencje Rady Gminy w zakresie pomocy społecznej ……….29
2.2.3. Zadania własne powiatu w zakresie pomocy społecznej………. 30
2.2.4. Zadania samorządu wojewódzkiego w zakresie pomocy społecznej ……….31
2.2.5. Strategia rozwiązywania problemów społecznych ……….35
2.3. Podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej ……….35

Rozdział 3
Świadczenia z pomocy społecznej na przykładzie gminy Łagów w latach 2017-2020

3.1. Charakterystyka gminy Łagów………. 39
3.2. Wydatki z budżetu gminy na pomoc społeczną w latach 2017-2020………. 42
3.3. Skala i rodzaje świadczeń pomocy społecznej w gminie Łagów………. 43

Zakończenie ……….49
Bibliografia ……….50
Spis tabel i wykresów………. 51

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto