Tag: DZIAŁALNOŚCI

Znaczenie Internetu w działalności marketingowej przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Marketing w Internecie 1.1. Ogólne pojęcie marketingu 1.2. Internet jako nowe środowisko dla marketingu 1.2.1. Powstanie i rozwój Internetu 1.2.2. Rozwój Internetu w Polsce 1.3. Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu Rozdział II Metodologia badań 2.1. Przedmiot i cel badań 2.2. Problemy badawcze 2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze…

Kredyty jako forma finansowania działalności gospodarczej w Polsce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Formy finansowania działalności gospodarczej 1.1. Istota i formy finansowania……… 5 1.2. Kapitał własny……… 7 1.3. Kapitał obcy ………11 Rozdział 2 Istota i klasyfikacja kredytu 2.1. Pojęcie i rodzaje kredytów ………16 2.2. Funkcje kredytów……… 21 2.3. Procedura pozyskiwania kredytów……… 23 2.4. Zabezpieczenia kredytów ………28 Rozdział 3 Porównanie ofert…

Usprawnienie działalności magazynowej w centrum dystrybucji na przykładzie wybranej firmy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Miejsce centrum dystrybucyjnego w logistyce 1.1. Pojęcie logistyki w literaturze przedmiotu ……….4 1.2. Geneza powstania łańcucha dostaw i jego podstawowe definicje ……….7 1.3. Obszary zarządzania łańcuchem dostaw ……….9 1.4. Cele tworzenia łańcuchów dostaw i jego elementy………. 11 1.5. Transport i magazyn jako element procesu logistycznego ……….13 1.6.…

Rola i miejsce reklamy w działalności hotelarskiej na przykładzie hoteli Gołębiewski

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Reklama jako narzędzie marketingu mix 1.1. Pojęcie, funkcje, istota i cel reklamy ………5 1.2. Miejsce reklamy w działaniach marketingowych firmy……… 10 1.3. Podział reklamy ………12 1.3.1. Nośniki reklamy ………12 1.3.2. Przedmiot reklamy……… 19 1.3.3. Podmiot reklamy ………20 1.4. Metody oddziaływania reklamy na odbiorcę……… 21 Rozdział II Reklama,…

Ocena elementów kształtowania jakości usług i satysfakcji pacjentów w działalności kliniki dr Krasickiej

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I Istota marketingu usług 1.1. Marketing – pojęcia podstawowe …………6 1.2. Marketing w działalności usługowej………… 11 1.3. Marketing w usługach medycznych …………16 Rozdział II Rola i miejsce jakości w działalności usługowej 2.1. Marketing – mix w działalności usługowej …………22 2.1.1. Pojęcie marketingu – mix …………22 2.1.2 Nowe składowe…

Finansowanie działalności firm z sektora MSP

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce- charakterystyka i warunki funkcjonowania 1.1 Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw……….. 6 1.2 Rozwój firm z sektora MSP w Polsce w latach 1989-2004………… 8 1.3 Bariery i ograniczenia w rozwoju MSP……….. 13 1.4 Perspektywy rozwoju firm sektora MSP w Polsce…

Zakładanie nowej działalności gospodarczej na przykładzie działalności pielęgniarskiej w Warszawie

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Teoretyczne podstawy działalności gospodarczej 1.1 Definicja działalności gospodarczej………. 5 1.2 Urzędy związane z działalnością gospodarczą………. 9 1.3 Ustawodawstwo związane z działalnością gospodarczą ……….16 1.4 Zakładanie działalności gospodarczej ……….18 Rozdział II Praktyczne podstawy dla wybranej działalności 2.1 Analiza SWOT dla wybranej branży………. 21 2.2 Lokalizacja i zakres prowadzenia…

Porównanie form opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota podatku dochodowego od działalności gospodarczej 1.1 Pojęcie i geneza podatku 1.2 Cechy podatku 1.3 Podział i funkcje podatku 1.4 Formy opodatkowania działalności gospodarczej Rozdział II Uproszczone formy opodatkowania przychodu 2.1 Karta podatkowa 2.1.1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy karty podatkowej 2.1.2 Warunki korzystania z karty podatkowej 2.1.3…

Ryzyko operacyjne w działalności banku

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem operacyjnym 4 1.1. Definicja ryzyka operacyjnego 4 1.2. Rodzaje ryzyka operacyjnego 9 1.3. Matematyczne ujęcie pojęcia ryzyka operacyjnego 15 1.4. Ryzyko operacyjne a inne ryzyka występujące w banku 19 Rozdział II. Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych 24 2.1. Rekomendacje Komisji Nadzoru…

Zasady działalności i funkcjonowania związków zawodowych

Przez administrator

WSTĘP    2 ROZDZIAŁ I. Związki zawodowe – geneza powstania i regulacje prawne    4 1. Historia powstania związków zawodowych    4 2. Układy zbiorowe pracy i związki zawodowe w przedsiębiorstwie    10 3. Tworzenie związków zawodowych    15 4. Zakładowa organizacja związkowa – zakres działań    18 ROZDZIAŁ II. Historia i geneza powstania Związku Zawodowego…

Uproszczone formy ewidencji podatkowej w działalności gospodarczej MSP

Przez administrator

Wstęp 1. Cel i zakres pracy 2. Ogólna charakterystyka działalności gospodarczej 2.1. Zagadnienia wprowadzające 2.2. Definicja działalności gospodarczej i msp 2.3. Rodzaje form prowadzenia działalności gospodarczej w msp 2.4. Rejestracja, zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej 2.5. Szanse i zagrożenia rozwoju działalności gospodarczej 3. Charakterystyka uproszczonych form ewidencji podatkowej msp 3.1.…

Wykorzystanie internetu w działalności terrorystycznej na przykładzie organizacji islamskiego dżihadu

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Zjawisko terroryzmu w świetle literatury przedmiotu 1.1. Definiowanie terroryzmu ………..8 1.2. Fundamentalizm islamski jako motywacja terrorystów……….. 13 1.3. Zagrożenie terroryzmem islamskim w Europie i na świecie w ciągu ostatnich 20 lat……….. 16 1.4. Wnioski…………. 22 Rozdział 2 Internet jako narzędzie w działalności terrorystycznej 2.1. Uwarunkowania wykorzystania komputerów…

Innowacyjny model dystrybucji odzieży na przykładzie własnej działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp…………..4 Rozdział 1 Innowacje 1.1. Pojęcie innowacji 1.2. Rodzaje i źródła innowacji………….. 8 1.3. Innowacja jak czynnik rozwoju przedsiębiorstwa………….. 15 1.3.1Ryzyko innowacji …………..19 Rozdział 2 Problematyka wdrażania innowacji 2.2. Bariery i instrumenty wspierające wdrażanie innowacji …………..26 2.3. Innowacja a cykl życia produktu i technologii …………..29 2.4. Aspekt wdrażania innowacji w…

Ocena zdolności kontynuacji działalności jednostki gospodarczej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza i znaczenie założenia kontynuacji działalności Rozdział II Założenia kontynuacji działalności w ustawie o rachunkowości Rozdział III Kontynuacja działalności w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej 570 oraz US GAAP Rozdział IV Rola kierownika oraz biegłego rewidenta w ocenie zdolności do kontynuacji działalności Rozdział V…

Innowacyjne środki promocji i ich wdrażanie w działalności firmy Play

Przez administrator

Wstęp…………7 Rozdział I Marketingowe znaczenie innowacji 1.1. Współczesne podejście naukowe do pojęcia innowacji………… 9 1.2. Rozwój innowacji a działalność marketingowa przedsiębiorstwa …………17 1.3. Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa …………22 1.4. Wpływ innowacji na zachowania klientów …………26 Rozdział II Promocja jako komunikacja rynkowa i jej znaczenie w rozwoju działalności firmy 2.1.…

Identyfikacja czynników skuteczności stosowania e-commerce w działalności handlowej przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp……….7 Rozdział I Współczesne tendencje na globalnym rynku handlowym 1.1.Przemiany rynku handlowego na przełomie lat……….9 1.2. Czynniki powodujące zmiany w handlu……….14 1.2.1. Globalizacja……….15 1.2.2. Technologia……….18 1.2.3. Makrootoczenie – czynniki polityczno-prawne, socjokulturowe, ekonomiczne……….20 Rozdział II E-commerce jako współczesna metoda handlu 2.1. Rozkwit handlu elektronicznego……….22 2.2. Modele e-commerce……….25 2.2.1. Dropshipping……….26 2.2.2. Tradycyjny…

Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi w działalności globalnej

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Pojęcie i cele zarządzania zasobami ludzkimi w świetle literatury przedmiotu………..6 1.2. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi………..14 1.2.1. Planowanie………..15 1.2.2. Organizowanie………..17 1.2.3. Motywowanie………..18 1.2.4. Kontrolowanie………..22 1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………..25 1.4. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstwa………..30 Rozdział 2 Współczesne koncepcje zarządzania zasobami…

Porównanie działalności kredytowej banku spółdzielczego i komercyjnego na przykładzie XYZ oraz ZYZ

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Charakterystyka bankowości w Polsce 1.1.Klasyfikacja banków i ryzyko bankowe ………..8 1.2.Bankowość spółdzielcza……….. 12 1.2.1. Rozwój bankowości spółdzielczej ………..13 1.2.2. Cele bankowości spółdzielczej ………..18 1.3.Bankowość komercyjna ………..19 1.3.1. Rozwój bankowości komercyjnej ………..21 1.3.2. Cele bankowości komercyjnej ………..24 Rozdział 2 Działalność kredytowa banku 2.1. Definicja i funkcje kredytów bankowych………..…

Analiza wykorzystania zewnętrznych form finansowania działalności gospodarczej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Finansowo-ekonomiczne przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej 1.1 Pojęcie, klasyfikacja i cele działalności podmiotów gospodarczych 1.2 Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa 1.3 Wewnętrzne i zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej 1.4 Metody pozyskiwania kapitałów z zewnątrz Rozdział 2 Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa 2.1 Charakterystyka kapitałów obcych w przedsiębiorstwie 2.2 Kredyt…

Ocena leasingu i kredytu bankowego pod kątem finansowania działalności sektora MŚP

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Warunki funkcjonowania MŚP w Polsce 1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa – zagadnienia ogólne……….. 5 1.2. Klasyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw………… 11 1.3. Znaczenie MŚP w gospodarce krajowej ………..14 1.4. Bariery i szanse rozwoju sektora MŚP w Polsce………… 17 Rozdział 2 Źródła finansowania sektora MŚP 2.1. Pojęcie i…

Analiza form wsparcia rozwoju działalności gospodarczej w powiecie na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w latach 2012-2018.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Działalność gospodarcza i warunki jej rozwoju 1.1. Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorstw ………..6 1.2. Wewnętrzne oraz zewnętrzne czynniki rozwoju działalności gospodarczej……….. 9 1.3. Instrumenty zewnętrzne wsparcia rozwoju działalności gospodarczej……….. 13 1.4. Znaczenie pomocy ze środków publicznych w rozwoju przedsiębiorstw ………..17 Rozdział II Zadania państwa i instytucji w zakresie…

Wyniki działalności depozytowej banku na przykładzie V Oddziału banku PKO BP.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Powstanie i rozwój Banku PKO w Polsce………5 1.1 Banki w mieście Poznaniu w okresie międzywojennym………5 1.2 Powstanie i rozwój PKO w Polsce………8 1.2.1 Pocztowa Kasa Oszczędności 1919-1949……… 8 1.2.2 Powszechna Kasa Oszczędności 1950-1975……… 11 1.2.3 Narodowy Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności 1975-1987……… 14 1.2.4 Powszechna Kasa Oszczędności…

Marketing-mix w działalności usługowej na podstawie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A.

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział I Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa na rynku usługowym……..7 1.1 Geneza i istota marketingu…….7 1.2 Specyfikacja marketingu usług…….9 1.3 Koncepcje marketingu-mix…….13 Rozdział II Podstawowe instrumenty marketingu-mix w działalności bankowej……..20 2.1 Organizacja służb marketingowych banku…….20 2.2 Produkt jako centralny element marketingu-mix……..25 2.3 Polityka cenowa……..30 2.4 Dystrybucja…….33 2.5 Promocja i…

Zmiany zakresu i przedmiotu działalności usługowej banku XYZ

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Charakterystyka sektora bankowego 1.1. Istota działalności usługowej i funkcje banków w gospodarce………3 1.2. Klasyfikacja banków………9 1.3. Bank centralny w gospodarce polski………18 Rozdział 2 Rodzaje, funkcje oraz segmentacja usług bankowych 2.1. Rodzaje i funkcje usług finansowych i bankowych………25 2.2. Segmentacja rynku usług finansowych………29 2.2.1. Kryteria segmentacji rynku usług…

Zarys działalności artystycznej zespołu akrobatyczno-rewiowego XYZ

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział I Zarys życia kulturalnego Kielc po I wojnie Światowej ……..6 Rozdział II Geneza i historia zespołu…….. 27 Rozdział III Działalność artystyczna ……..39 Rozdział IV Repertuar ……..52 Rozdział V Rola muzyki i tańca w umuzykalnianiu dzieci i młodzieży ……..79 Zakończenie ……..82 Bibliografia ……..83 Aneks…….. 85-105