Kategoria: Komunikacja społeczna

Prace z dziedziny Komunikacja spoleczna. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Motywowanie pracowników firmy

Przez administrator

Wstep ……….5 Rozdzial 1 Motywowanie pracowników jako obiekt badan 1.1. Cechy motywacji……….. 7 1.2. Metody i techniki motywowania a potrzeby pracowników……….. 11 1.3. Cykl rozwoju innowacyjnych metod motywowania……….. 19 Rozdzial 2 Narodowe style zarzadzania. 2.1. Kultura narodowa jako obiekt badan w zarzadzaniu……….. 26 2.2. Kultura organizacji jako potencjalny nosnik kultury…

Dziennikarstwo śledcze w Polsce

Przez administrator

Wstep………3 Rozdzial I Definicja i charakterystyka dziennikarstwa sledczego 1.1. Pojecie dziennikarstwa sledczego oraz jego rozwój w Polsce i na swiecie ……… 4 1.2. Rodzaje dziennikarstwa sledczego………7 1.3. Sposoby pozyskiwania informacji w dziennikarstwie sledczym………10 1.4. Kontekst etyczno-prawny dziennikarstwa sledczego………12 Rozdzial II Próba analizy zjawiska dziennikarstwa sledczego na wybranych przykladach 2.1. Afera…

Proces Obslugi Klienta na przykladzie firmy X

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Logistyczna obsluga klienta jako element strategii firmy 1.1. Istota logistycznej obslugi klienta 1.2. Elementy logistycznej obslugi klienta 1.3. Etapy procesu obslugi klienta Rozdzial 2 Firma XYZ na rynku produktów konsumpcyjnych 2.1. Rynek produktów konsumpcyjnych w Polsce 2.2. Geneza powstania i zakres dzialania firmy XYZ 2.3. Pozycja konkurencyjna…

Rynek usług kurierskich w Polsce w drugiej dekadzie XXIw.

Przez administrator

Wstęp ……….11 Rozdział 1 Rynku usług kurierskich–teoria problemu 1.1. Rola i znaczenie usług kurierskich w gospodarce kraju ……….14 1.2. Usługi kurierski w logistyce międzynarodowej ……….17 1.3. Rozwój usług kurierskich w Polsce i Unii Europejskiej………. 19 Rozdział 2 Analiza i ocena funkcjonowania usług kurierskich w polsce w drugiej dekadzie XXI w.…

Nastawienie Polaków do religii islamu

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Terroryzm o podłożu religijnym na świecie 1.1. Próba pojęcia znaczenia terroryzmu 1.2. Wybrane zamachy terrorystyczne Rozdział 2 Państwo Islamskie i jego ideologia 2.1. Islam religią pokoju 2.2. Utworzenie oraz poglądy Państwa Islamskiego 2.3. Członkowie Państwa Islamskiego 2.4. Struktura i funkcjonowanie Państwa Islamskiego 2.5. Państwo Islamskie i jego…

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział 1 Kultura organizacyjna       1.1. Cel rozdziału…….. 7 1.2. Definicja kultury…….. 7 1.3. Definicja kultury organizacyjnej…….. 8 1.4. Elementy kultury organizacyjnej…….. 10 1.5. Rola kultury organizacyjnej ……..10 1.6. Typologia kultur organizacyjnych…….. 11 1.7. Krytyka kultury organizacyjnej…….. 13 1.8. Kultura ma znaczenie ……..14 1.9. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej…….. 15…

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17 2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania…

Wiedza a zachowania studentów XXX na temat bezpieczeństwa nad wodą

Przez administrator

Wstęp……..9 Rozdział 1 Teoretyczny przegląd literatury 1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa ……..11 1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..15 1.3. Edukacja wodna w programach szkolnych i kampaniach społecznych ……..20 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24 2.2. Metody i techniki badań…….. 24 2.3.…

Zadania Policji zwalczanie przestępczości narkotykowej przykład Komendy Miejskiej w Łodzi

Przez administrator

Wstęp…..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa państwa.       1.1. Pojęcie i cele bezpieczeństwa państwa…..5 1.2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa…8 1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne….12 1.4. Narkotyki jako zagrożenie bezpieczeństwa….15 Rozdział 2 Policja i jej zadania w systemie bezpieczeństwa.       2.1. Geneza i etapy rozwoju Policji…22 2.2. Struktura organizacyjna Policji…..24 2.3. Zadania i kompetencje Policji…..30 2.4.…

Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp 1. Uzasadnienie wyboru tematu………4 2. Cel pracy………4 3. Metody badawcze………4 4. Układ i konstrukcja pracy………5 Rozdział I Strategia marketingowa przedsiębiorstwa 1. Strategia produktu………7 2. Strategia sprzedaży………8 2.1 Segmentacja rynku………8 2.2 Kształtowanie cen produktów………10 2.3 Kanały dystrybucji………12 Rozdział II Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem 1. Istota marketingowego systemu…

Rola komunikacji w kierowaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Komunikacja społeczna ………4 1.1 Definicja i funkcje komunikowania 1.2 Formy komunikowania 1.3 Komunikowanie masowe 1.4 Bariery w komunikowaniu się 1.5 Nowe technologie w komunikacji społecznej Rozdział 2 Komunikacja w organizacji ………16 2.1 Kanały komunikacyjne w organizacji 2.2 Komunikacja interpersonalne i w organizacji 2.3 Komunikacja niewerbalna 2.4 Kłamstwo mowy…

System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Planowanie strategii komunikacji………5 1.Definicja i istota komunikowania………5 2.Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………7 3.Elementy procesu komunikacji………9 4.Etapy budowy skutecznej komunikacji………16 4.1. Identyfikacja docelowego systemu rynku………17 4.2. Określenie celów procesu komunikacji………18 4.3. Projektowanie przekazu………21 4.3.1. Treść przekazu………22 4.3.2. Struktura przekazu………23 4.3.3 Kształt przekazu………25 4.3.4. Źródło przekazu………26 4.4. Wybór kanałów…

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej w firmie XXX

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. 1. Kultura organizacyjna………4 1.1 Definicje i znaczenie kultury przedsiębiorstwa………4 1.2. Typologie kultur organizacyjnych………13 1.3. Funkcje kultury organizacyjnej………20 1.4. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej………23 1.4.1. Komunikacja wewnętrzna………23 1.4.2. Otoczenie organizacji………28 Rozdział II. 2. Charakterystyka firmy XYZ………31 2.1. Rys historyczny XYZ 31 2.2. Struktura organizacyjna………38 2.3. Przedmiot działalności………45 2.4.…

Komunikacja językowa z punktu widzenia pragmalingwistyki

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1 Charakterystyka komunikacji językowej z punktu widzenia pragmalingwistyki………8 Rozdział 2 Osobowość człowieka 2. 1. Pojęcie i charakterystyka osobowości………22 2. 2. Ekstrawertyzm i introwertyzm jako podstawowy wymiar osobowości człowieka………38 Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań 3. 1. Istota diagnozowania. Problematyka badawcza………51 3. 2. Zmienne badań i wskaŹniki………55 3. 3. Metody,…

Manipulacje w komunikacji interpersonalnej.

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział I. Komunikacja interpersonalna………. 5 1.1. Istota i funkcje komunikacji………. 6 1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….10 1.3. Struktura komunikacji interpersonalnej………. 25 Rozdział II. Manipulacja w relacjach interpersonalnych 2.1. Pojęcie manipulacji………. 26 2.2. Zasady wywierania wpływu społecznego ……….27 2.3. Jak przeciwstawiać się manipulacji ………. 32 Rozdział III. Wykorzystanie…

Wpływ komunikacji masowej na procesy integracyjne w społeczeństwie.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Rozwój komunikacji w perspektywie zmian cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów. 1.1. Ewolucja człowieka, a początki komunikowania symbolicznego. 1.2. Pismo i alfabet podstawą komunikacji społecznej w Starożytności. 1.3. Koncepcja człowieka jako istoty społecznej w starożytnej myśli filozoficznej. 1.4. Rozwój prasy jako początek komunikowania masowego. Rozdział II. Początki komunikowania masowego…

Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu)

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I. Analiza komunikacji w przedsiębiorstwach 1. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………4 2. Ogólna charakterystyka systemu komunikacji w firmie ……… 11 3. Diagnoza wykorzystywanych instrumentów komunikacji……… 12 Rozdział II. Projekt systemu komunikacji 1. Ogólna charakterystyka systemów komunikacji i informacji……… 14 2. Analiza instrumentów komunikacji ………17 3. Źródła…

Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Teoretyczne podstawy realizacji procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie 1.1. Interpretacja terminów podstawowych………..6 1.2. Modele komunikowania się………..12 1.3. Struktura procesu komunikowania się w organizacji………..14 1.4. Znaczenie procesu komunikowania się we współczesnych organizacjach………..20 1.5. Podsumowanie………..24 Rozdział II. Założenia wybranych form komunikacji organizacyjnych 2.1. Formy komunikowania się w organizacji………..26 2.1.1.…

Komunikacja w firmie XYZ.(branża handel)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Komunikacja w organizacji 1.1. Kanały komunikacyjne w organizacji ……….8 1.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji ……….14 1.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….18 Rozdział II. Historia firmy XYZ 2.1. Informacja o firmie ………. 21 2.2. Rodzaj działalności firmy ……….29 2.3. Struktura organizacyjna firmy ……….33 2.3.1. Struktura zatrudnienia ………. 35…

Komunikowanie się w organizacji na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Podstawy organizacji 1.1. Pojęcie organizacji…………. 6 1.2. Otoczenie organizacji ………….11 1.2.1. Otoczenie wewnętrzne…………. 13 1.2.2. Otoczenie zewnętrzne…………. 14 1.3. Organizacje jako kultury ………….19 Rozdział II. Komunikowanie się w organizacji 2.1. Istota komunikowania się w zarządzaniu ludźmi…………. 24 2.2. Komunikacja jako proces ………….29 2.2.1. Komponenty procesu komunikowania…

Systemy komunikacji organizacyjnej w organizacji sektora prywatnego i publicznego.

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I. Proces komunikacji organizacyjnej 1.1. Pojęcie i model procesu komunikowania się ……….5 1.2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu………. 11 1.3. Istota (wzory) komunikowania się w organizacji ……….15 Rozdział II. Formy komunikowania się 2.1. Komunikowanie się pionowe ……….20 2.1.1. Komunikowanie się pionowe w dół ……….20 2.1.2. Komunikowanie się…

Wpływ proksemiki i komunikacji niewerbalnej na relacje klienta ze sprzedawcą.

Przez administrator

Wstęp………. 6 Rozdział I. Prosemika i komunikacja niewervalna w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej 1.1. Analiza podstawowych pojęć ………. 8 1.2. Komunikacja jako podstawowy wyznacznik funkcjonowania społecznego………. 13 1.2.1. Rodzaje komunikacji ……….14 1.2.2. Funkcje komunikacji ………. 20 Rozdział II. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych 2.1. Komunikacja niewerbalna ……….23 2.1.1. Style komunikacji niewerbalnej…

Wpływ komunikacji interpersonalnej na kontakty młodzieży gimnazjalnej OHP podczas zajęć pozalekcyjnych

Przez administrator

Rozdział I. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja interpersonalna. 1.1. Pojęcie i rodzaje komunikacji interpersonalnej. 1.2. Cele i ogólne funkcje komunikacji interpersonalnej w grupie. 1.3. Zasady komunikowania interpersonalnego podczas zajęć pozalekcyjnych. 1.4. Bariery komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca-uczeń. 2. Podmiotowość, jako warunek kształtowania się relacji interpersonalnych. 2.1. Rola komunikacji interpersonalnej w grupie…

SMS jako forma przekazu społecznego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Historia i rozwój krótkiej wiadomości tekstowej- SMS w procesię komunikacji 1.1. Teoretyczne założenia funkcji języka i funkcji tekstu 1.2. SMS jako efekt rozwoju procesu komunikacyjnego Rozdział 2. Analiza krótkiej wiadomości tekstowej jako struktury językowej i jako efektu procesu komunikacyjnego. 2.1. Omówienie sytuacji komunikacyjnych powstałych za pośrednictwem SMS…

Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykładzie programów telewizyjnych.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. Definicje pojęć 1.1. Definicje manipulacji……….4 1.2. Rodzaje manipulacji 1.3. Manipulacja a wywieranie wpływu i perswazja Rozdział 2. Komunikacja pozawerbalna w telewizji……….19 2.1. Definicje komunikacji pozawerbalnej 2.2. Rodzaje komunikacji pozawerbalnej 2.3. Pojęcie telewizji i jej rola w życiu społeczno-politycznym Rozdział 3. Metodologia badań własnych……….36 3.1. Cele badawcze 3.2.…