Tag:

Analysis of road transportation – European flat glass industry case study

Przez administrator

Introduction………..3 1. Road transport definitional bases and specifications of specialists transport 1.1. Definition and classification of road transport………..5 1.2. Freight transport market based on road transport………..10 1.3. Specification of flat glass road transport………..17 2. Polish and European market of flat glass industry 2.1. History of flat glass manufacturing in Poland…

Ciąża – profilaktyka i powikłania

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Uwagi ogólne 1.1 Profilaktyka, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna – analiza definicyjna pojęć. 1.2 Opieka medyczna w okresie prekoncepcyjnym i w czasie ciąży. 1.2.1 Cele opieki przedkoncepcyjnej i prenatalnej. 1.2.2 Indywidualne czynniki ryzyka kobiet i mężczyzn. 1.2.3 Styl życia i zachowania zdrowotne. 1.2.4 Czynniki genetyczne. 1.2.5 Czynniki psychoemocjonalne.…

Charakterystyka procedur związanych z realizacją przewozów pasażerskich z wykorzystaniem taboru autobusowego – studium przypadku na podstawie przedsiębiorstwa transportu publicznego

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział 1 Charakterystyka podstawowych zagadnień z zakresu logistyki transportu. 1.1 Podstawowe pojęcia z logistyki miejskiej……….. 4 1.2 Pojęcie, zakres działania i funkcje transportu zbiorowego……….. 5 1.3 Organizacja transportu zbiorowego……….. 6 1.4 Istota infrastruktury logistycznej, infrastruktury transportu i inżynierii ruchu drogowego………..8 1.5 Ochrona środowiska, a transport zbiorowy ………..…

Mobbing w pracy – Bank

Przez administrator

Wstęp ………7 Rozdział I Pojęcie mobbingu 1. Definicja i rodzaje mobbingu ………9 2. Symptomy i fazy powstawania mobbingu ………13 3. Organizacja pracy a przeciwdziałanie mobbingowi ………20 Rozdział II Polityka antymobbingowa w podmiocie badań 1. Charakterystyka badanego podmiotu ………23 2. Polityka antymobbingowa w badanym podmiocie ………26 3. Psychologiczne i społeczne sposoby…

System motywacyjny przedsiębiorstwa – ocena

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka motywacji i jej rola w organizacji 1.1. Istota motywacji ……….7 1.2. Czynniki motywacyjne i ich klasyfikacja ……….13 1.3. Znaczenie systemu motywacyjnego ……….19 1.4. Narzędzia i metody motywacji………. 23 Rozdział II Wybrane teorie i modele motywacji 2.1. Teoria ERG C.P. Alderfera ……….28 2.2. Teoria X i Y…

Zagrożenia upadkiem z wysokości – zbrojarz

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Praca na wysokości – bezpieczeństwo pracowników budowlanych 1.1. Bezpieczeństwo na budowie 1.2. Praca na wysokości – najczęstsze przyczyny wypadków 1.3. Zbrojarz – stanowisko pracy 1.4. Zbrojarz – zakres obowiązków 1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy – ujęcie prawne Rozdział 2 Ocena ryzyka zawodowego – zbrojarz 2.1. Algorytm oceny…

Zagrożenia upadkiem z wysokości – zbrojarz

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Praca na wysokości – bezpieczeństwo pracowników budowlanych 1.1. Bezpieczeństwo na budowie 1.2. Praca na wysokości – najczęstsze przyczyny wypadków 1.3. Zbrojarz – stanowisko pracy 1.4. Zbrojarz – zakres obowiązków 1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy – ujęcie prawne Rozdział 2 Ocena ryzyka zawodowego – zbrojarz 2.1. Algorytm oceny…

Aktywność kulturalno – rozrywkowa młodego pokolenia na wsi.

Przez administrator

Rozdział 1 Wieś w literaturze 1.1 Charakterystyka obszarów wiejskich 1.2 Społeczność lokalna na wsi. Poziom życia 1.3 Hierarchia potrzeb konsumpcyjnych ludności wiejskiej Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1 Cele i przedmiot badan 2.2 Problem badawczy 2.3 Metody techniki narzędzia badawcze 2.4 Organizacja i przebieg badań Rozdział 3 Aktywność kulturalno rozrywkowa…

Dyskryminacja na tle rasowym w Polsce i na świecie – pojęcie ogólne

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Zagadnienia związane z rasizmem 1.1. Rasizm, dyskryminacja rasowa………..3 1.2. Apartheid i segregacja rasowa jako przejawy dyskryminacji i uprzedzeń………..6 1.3. Rasy, klasyfikacje ras ludzkich………..16 Rozdział 2 Zachowania przedstawiające rasizm 2.1. Przejawy rasizmu………..22 2.2. Sposoby i formy przeciwdziałania oraz państwowa ochrona prawna………..25 2.3. Instytucje oraz programy przeciwdziałające dyskryminacji ………..…

Brytyjska rodzina królewska na przełomie xx i xxi wieku – wybrane problemy

Przez administrator

Wstęp………….3 Rozdział 1 Monarchia parlamentarna w wielkiej brytanii i monarchia jako forma rządów 1.1. System polityczny i jego elementy ………….6 1.1.1. Podział systemu ze względu na strukturę i właściwości organów władzy…………. 8 1.1.2. Monarchia i jej rodzaje ………….11 1.1.3. Ewolucja systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa…………. 14 1.2. Specyfika ustroju politycznego w…

Działalność edukcyjno – szkoleniowa funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych wyznacznikiem skuteczności reagowania podczas aktów terrorystycznych

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Zwalczanie terroryzmu we współczesnym świecie 1.1. Pojęcie terroryzmu w świetle literatury ……….6 1.2. Instrumenty prawne i ochronne ……….10 1.3. Korzyści operacyjne z przynależności do organizacji ATLAS………. 16 Rozdział II Działalność edukacyjna i szkoleniowa jednostek antyterrorystycznych 2.1. Edukacja i szkolenie na rzecz podniesienia jakości reagowania kryzysowego ……….19 2.2.…

Analiza finansowa banku – Alior Bank SA na przełomie lat 2014-2016

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Sektor bankowy w Polsce w latach 2014-2016 1.1. Ogólna sytuacja sektora bankowego w latach 2014-2016 1.2. Kierunki zmian w sektorze bankowym 1.3. Wpływ podatku bankowego na akcję kredytową banku Rozdział II Alior Bank SA prezentacja przedsiębiorstwa 2.1. Powstanie Alior Banku i pierwszy okres jego działalności 2.2. Grupy…

Specyfika dorastania w rodzinie niepełnej – kontekst doświadczeń biograficznych.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Zagadnienia teoretyczne pracy 1.1.Pojęcie i cele wychowania w rodzinie………. 5 1.2.Metody i style wychowania w rodzinie ……….12 1.3.Pojęcie rodziny niepełnej oraz jej cechy ……….16 1.4.Zasady wychowania w rodzinie niepełnej ……….21 Rozdział II Metodologia Badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań………. 27 2.2.Pytania badawcze ……….34 2.3.Metody, narzędzia i…

Leasing – jedno ze źródeł finansowania jednostki gospodarczej na przykładzie finansowania spółki Lexus

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Inwestycje i ich źródła finansowania 1.1. Inwestycje – istota i znaczenie dla działalności przedsiębiorstw ……….5 1.2. Sektor małych i średnich jednostek gospodarczych i jego znaczenie ……….9 1.3. Podstawowe źródła finansowania działalności podmiotów………. 13 1.3.1. Wewnętrzne finansowanie działalności ……….13 1.3.2. Zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału………. 15 1.4. Nowoczesne sposoby…

Menedżer przyszłości – nowe wyzwania wobec kadry kierowniczej w Polsce

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Funkcjonowanie kierownika w organizacji 1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji……….. 5 1.2. Pojęcie i rola stylu zarządzania w organizacji………..9 1.2. Osobowe i środowiskowe warunki kierowania i ich znaczenie ………..15 Rozdział II Nowe wyzwania dla kadry menedżerskiej 2.1. Zmieniające się warunki zarządzania ………..22 2.2. Nowoczesny model zarządzania organizacją………..…

Administracja samorządowa w Polsce – wady i zalety

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Decentralizacja administracji publicznej 1. Pojęcie decentralizacji 2. Normy prawne 3. Realizacja procesu decentralizacji w administracji publicznej w Polsce Rozdział II Zalety decentralizacji 1. Powstanie lokalnych struktur i organów administracji w postaci samorządu terytorialnego 2. Samodzielność wspólnot lokalnych w realizacji powierzonych zadań 3. Wzrost świadomości społecznej i zaangażowania…

Analiza przepływów pieniężnych Spółki będącej w restrukturyzacji – na przykładzie Alma Market S.A

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Podstawowe przykłady sprawozdań finansowych 1.1 Istota i cel przygotowywania sprawozdań finansowych ………..5 1.2 Rodzaje sprawozdań wraz z ich strukturą ………..11 Rozdział 2 Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdań finansowych 2.1 Istota sporządzania rachunku przepływów pieniężnych ………..27 2.2 Regulacje prawne w aspekcie rachunku przepływów pieniężnych……….. 28 2.3 Metody…

Analiza sytuacji finansowo – majątkowej przedsiębiorstwa Newag s.a. za lata 2015 – 2018

Przez administrator

Wstęp ……… 2 Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe źródłem oceny sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa 1.1. Cel i istota sprawozdania finansowego……… 3 1.2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego ……… 4 1.3. Jakościowe cechy sprawozdania finansowego ……… 6 1.4. Elementy oraz użytkownicy sprawozdania finansowego……… 7 Rozdział 2 Teoretyczne ujęcie analizy finansowej 2.1. Idea przeprowadzania analizy…

Wpływ 6 tygodniowego treningu funkcjonalnego na wyniki oceny fms u osób w wieku 20 – 40LAT

Przez administrator

Wstęp ………5 Rozdział 1 FMS i jego zastosowanie 1.1. Model FMS……… 7 1.2. Stosowanie modelu ………9 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań ………17 2.2. Pytania i problemy badawcze……… 17 2.3. Narzędzie badawcze i obszar badań ………18 Rozdział 3 Prezentacja wyników badań 3.1. Poziom bazowej sprawności badanych…

Rozwój linii nisko kosztowych na przykładzie Ryanair i Wizzair – analiza procesu wyszukiwania tanich lotów z perspektywy klienta

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Opis oraz charakterystyka niskokosztowych linii lotniczych – Ryanair i Wizzair 1.1 Wytłumaczenie pojęcia „niskokosztowe linie lotnicze” 1.2 Historia powstawania oraz charakterystyka linii Ryanair oraz Wizzair 1.3 Zasady funkcjonowania niskokosztowych linii lotniczych 1.4 Przedstawienie podobieństw oraz różnic pomiędzy przewoźnikami 1.5 Polityka cenowa obu linii Rozdział 2 Przedstawienie rozwoju…

Spółka Pudełeczko restrukturyzacja – od zadowolonego Zarządu do zadowolonych Właścicieli i Pracowników

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Restrukturyzacja z punktu widzenia teorii zarządzania ……….5 Rozdział II Informacje ogólne o przedsiębiorstwie (historia, branża, wielkość, zasięg geograficzny) ……….11 Rozdział III Charakterystyka kryzysu w przedsiębiorstwie ……….13 Rozdział IV Propozycje planu restrukturyzacyjnego i spodziewane efekty 3.1. Założenia procesu restrukturyzacji ……….24 3.2. Przebieg procesu restrukturyzacji ……….28 3.3. Skutki restrukturyzacji……….…

Wpływ niemieckich naukowców pracujących dla III Rzeszy na wyścig zbrojeń USA – ZSRR w latach 50-tych i 60-tych XX wieku

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Niemieccy naukowcy po II wojnie światowej 1.1. Osiągnięcia naukowe III Rzeszy 1.2. Operacja Spinacz – przejęcie naukowców niemieckich przez wywiad USA 1.3. Działania NKWD Rozdział II Rola niemieckiej nauki w ramach rozwoju broni w USA 2.1. Zakres materiałów przejętych przez USA 2.2. Zakres materiałów przejętych przez ZSRR…

Kara śmierci – wybrane problemy kryminologiczne i prawne

Przez administrator

Streszczenie………3 Abstract……… 5 Wstęp……… 7 Rozdział 1 Historyczny zarys kary śmierci 1.1. Przegląd dziejowy kary śmierci na świecie……… 8 1.1.1. Starożytność……… 10 1.1.2. Średniowiecze……… 13 1.1.3. Od nowożytności do czasów współczesnych ………15 1.2. Szczególny charakter kary śmierci w USA ………20 1.3. Od powołania – do zniesienia kary śmierci w Polsce…………

Unieśmiertelniona linia komórek nabłonkowych bydlęcego gruczołu mlekowego (MAC-T) – analiza proteomiczna komórek hodowanych w medium suplementowanym Paneksyną

Przez administrator

I. Wstęp ……….4 II. Cel pracy ……….6 III. Przegląd piśmiennictwa 3.1. Hodowle komórek nabłonkowych gruczołu mlekowego (MEC) ……….7 3.2. Hodowle pierwotne komórek epitelialnych gruczołu mlekowego (PMEC) ……….8 3.2.1. Hodowle komórek gruczołu mlekowego typu 2D ……….9 3.2.1.1. Hodowle jednowarstwowe komórek nabłonkowych koziego gruczołu mlekowego (CMEC)………. 9 3.2.1.2. Hodowle jednowarstwowe komórek nabłonkowych…