Tag: formy

Przyczyny i formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie …

Przez administrator

1.1. Uwarunkowania fizyczno-geograficzne powiatu 1.2. Uwarunkowania demograficzne powiatu 1.3. Uwarunkowania gospodarcze powiatu II. Geneza, przyczyny i formy bezrobocia 2.1. Definicja pracy 2.2. Bezrobocie jako zjawisko społeczne 2.3. Przyczyny bezrobocia 2.4. Walka z bezrobociem 2.5. Dynamika zmian bezrobocia w Polsce III. Sposoby likwidowania bezrobocia w powiecie 3.1. Struktura bezrobocia w powiecie…

Prostytucja i jej współczesne formy – badanie postaw i opinii studentów wobec zjawiska

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Prostytucja w świetle literatury przedmiotu 1.1. Znaczenie terminu prostytucja ………..9 1.2. Zjawisko prostytucji w ujęciu historycznym – wybrane epoki ………..10 1.3. Typologie dotyczące problemu prostytucji i prostytutek ………..16 1.4. Teorie wyjaśniające powstawanie prostytucji……….. 19 1.5. Sytuacja prawna prostytucji w Polsce ………..22 1.6. Rozwój agencji towarzyskich w Polsce………..…

Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw

Przez administrator

Wstęp 1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 1.1. Pojęcie i klasyfikacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw 1.2. Znaczenie sektora MŚP dla gospodarki 1.3. Bariery i ograniczenia w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 2. Podatek jako podstawa kategorii ekonomiczno-prawnej 2.1. Pojęcie i klasyfikacja podatku 2.2. Zasady podatkowe 2.3. Funkcje…

Prostytucja i jej współczesne formy – badanie postaw i opinii studentów wobec zjawiska

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Prostytucja w świetle literatury przedmiotu 1.1. Znaczenie terminu prostytucja ………..9 1.2. Zjawisko prostytucji w ujęciu historycznym – wybrane epoki ………..10 1.3. Typologie dotyczące problemu prostytucji i prostytutek ………..16 1.4. Teorie wyjaśniające powstawanie prostytucji……….. 19 1.5. Sytuacja prawna prostytucji w Polsce ………..22 1.6. Rozwój agencji towarzyskich w Polsce………..…

Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw

Przez administrator

Wstęp 1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 1.1. Pojęcie i klasyfikacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw 1.2. Znaczenie sektora MŚP dla gospodarki 1.3. Bariery i ograniczenia w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 2. Podatek jako podstawa kategorii ekonomiczno-prawnej 2.1. Pojęcie i klasyfikacja podatku 2.2. Zasady podatkowe 2.3. Funkcje…

Funkcjonowanie rodzin zastępczych jako formy opieki nad dzieckiem

Przez administrator

Wstęp……….3 1. Objaśnienie tematu pracy i motywu jego wyboru ……….3 2. Informacja metodologiczna………. 4 Rozdział I System opieki nad dzieckiem opuszczonym 1.1 Problematyka opieki nad dzieckiem opuszczonym w Polsce ……….6 1.2 Miejsce rodziny zastępczej w systemie opieki nad dzieckiem ……….15 Rozdział II Zakładanie rodziny zastępczej 2.1 Zastępcza forma opieki ……….20…

Działalność i formy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie

Przez administrator

Wstęp Rozdział I System pomocy społecznej w Polsce 1.1. Charakterystyka i zakres pomocy społecznej 1.2. Centralne, powiatowe i gminne centra pomocy 1.3. Rola organizacji pozarządowych Rozdział II Charakterystyka powiatu jędrzejowskiego i główne obszary wsparcia 2.1. Charakterystyka powiatu 2.2. Kluczowe problemy społeczne na badanym terenie Rozdział III Działania PCPR w Jędrzejowie…

Formy spędzania czasu wolnego wśród studentów pedagogiki

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Zagadnienia teoretyczne dotyczące czasu wolnego 1.1. Pojęcie czasu wolnego………… 5 1.2. Sposoby spędzania czasu wolnego………… 7 1.3. Funkcje czasu wolnego …………18 Rozdział II Studiowanie jako okres w życiu człowieka 1.1. Studia jako nauka osób dorosłych …………23 2.2. Rodzaje uczelni i ich znaczenie dla rynku pracy………… 26 Rozdział…

Formy pomocy osobom przy odbyciu wyroku do odnalezienia się na rynku pracy

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział I Adaptacja społeczno- zawodowa osób po wyroku we współczesnych warunkach ekonomicznych 1.1. Definicja pojęć …………5 1.2.Problemy dotyczące adaptacji społeczno- zawodowej osób po wyroku …………11 1.3. Psychopedagogiczne zasady adaptacji społeczno- zawodowej osób po wyroku w Zakładzie Karnym …………13 1.4. Formy pomocy osobom skazanym w ich rozwoju społecznym i zawodowym…

Działalność i formy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie

Przez administrator

Wstęp Rozdział I System pomocy społecznej w Polsce 1.1. Charakterystyka i zakres pomocy społecznej 1.2. Centralne, powiatowe i gminne centra pomocy 1.3. Rola organizacji pozarządowych Rozdział II Charakterystyka powiatu jędrzejowskiego i główne obszary wsparcia 2.1. Charakterystyka powiatu 2.2. Kluczowe problemy społeczne na badanym terenie Rozdział III Działania PCPR w Jędrzejowie…

Prawne formy zabezpieczenia kredytów

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Bank i jego funkcje 5 1.1. Przesłanki pojawienia się banków 5 1.2. Bank jako podmiot gospodarczy 9 1.3. Bank i jego otoczenie 14 1.4. Funkcje banku 21 Rozdział II. Kredytowanie działalności gospodarczej 25 2.1. Istota kredytu 25 2.2. Kredyty inwestycyjne 28 2.3. Kredyty obrotowe 35 2.4.…

Wybrane aspekty zdrowia kobiet uczęszczających na różne formy zajęć do śląskich klubów fitness

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Aktywność fizyczna i jej wpływ na organizm człowieka 1.1. Pojęcie aktywności fizycznej 1.2. Wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka 1.2.1. Wpływ aktywności fizycznej na układ krążenia 1.2.2. Wpływ aktywności fizycznej na układ ruchu 1.2.3. Wpływ aktywności fizycznej na układ oddechowy 1.2.4. Wpływ aktywności fizycznej na układ odpornościowy…

Uproszczone formy ewidencji podatkowej w działalności gospodarczej MSP

Przez administrator

Wstęp 1. Cel i zakres pracy 2. Ogólna charakterystyka działalności gospodarczej 2.1. Zagadnienia wprowadzające 2.2. Definicja działalności gospodarczej i msp 2.3. Rodzaje form prowadzenia działalności gospodarczej w msp 2.4. Rejestracja, zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej 2.5. Szanse i zagrożenia rozwoju działalności gospodarczej 3. Charakterystyka uproszczonych form ewidencji podatkowej msp 3.1.…

Elastyczne formy zatrudnienia

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Elastyczne formy zatrudnienia i uwarunkowania ich rozwoju 1. Elastyczność w zatrudnieniu – zagadnienia terminologiczne 2. Przyczyny rozwoju elastycznych form zatrudnienia 3. Flexicurity – ochrona socjalna a elastyczne formy zatrudnienia Rozdział II Charakterystyka wybranych elastycznych form zatrudnienia pracowniczego 1. Wprowadzenie 2. Umowa na okres próbny 3. Umowa na…

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Elementy zatrudnienia i znaczenie dla zarządzania pracownikiem 1.1. Pojęcie pracy, zatrudnienia 1.2. Nawiązanie stosunku pracy 1.3. Umowa o pracę i jej treść 1.4. Proces naboru pracowników 1.5. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika 1.6. Wymagania kompetencyjne wobec nowych pracowników Rozdział II Charakterystyka form zatrudnienia pracowników 2.1. Umowa…

Metody i formy pracy wychowawczej ukierunkowanej na zapobieganie agresji wśród wychowanków domu dziecka w krasnym polu

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zjawisko agresji wśród młodzieży 1.1 Zdefiniowanie zjawiska agresji 1.2. Przyczyny agresji 1.3. Rodzaje agresji 1.4. Agresja u dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Rozdział II Domy dziecka jako instytucje opiekuńczo – wychowawcze w świetle literatury 2.1. Prawne podstawy funkcjonowania domu dziecka 2.2. Zadania i funkcje domu…

Metody i formy skutecznego współdziałania rodziców z przedszkolem w procesie kształtowania postaw i modyfikacji zachowań dzieci.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I 1.1. Rodzina współczesna jako grupa społeczno-wychowawcza. Podstawowe funkcje rodziny………3 1.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami………16 1.3. Uwarunkowania rodzinne jako czynnik determinuj±cy prawidłowy przebieg rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka………26 Rozdział II 2.1. Problemy badawcze i hipotezy robocze………37 2.2. Metody i techniki badań………40 2.3. Charakterystyka środowiska i badanej populacji………44 2.4. Organizacja…

Wybór formy opodatkowania przez małego przedsiębiorcę i związane z nią ewidencje rachunkowe na przykładzie P.H.U. “Filar” w 2012 roku

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Podstawy prawne założenia działalności gospodarczej w Polsce. 1.1. Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne…….. 5 1.2. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej…….. 7 1.2.1. Działalność jednoosobowa osoby fizycznej ……..8 1.2.2. Spółki osobowe ……..9 1.2.3. Spółki kapitałowe……..17 1.3. Zarys systemu podatkowego w Polsce…….. 22 1.4. Małe i średnie przedsiębiorstwa –…

Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej.

Przez administrator

Wstęp………….4 Rozdział I Istota działalności gospodarczej………….6 1.1 Podstawowe pojęcia dotyczące działalności gospodarczej 1.2 Rola małych firm w gospodarce 1.3 Etapy założenia działalności gospodarczej 1.4 Źródła finansowania firmy 1.5 Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych Rozdział II Charakterystyka zryczałtowanych form opodatkowania………….32 2.1 Zryczałtowane formy opodatkowania 2.2 Podmiotowy zakres karty podatkowej 2.3 Korzyści…