Tag: polski

Działalność Europejskiej Agencji Obrony na rzecz bezpieczeństwa Polski, jako członka Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa w dawnych latach 1.1 Miejsce i rola organizacji społeczno-politycznych i paramilitarnych w przygotowaniach obronnych 1.2 Powszechne przygotowanie ludności do obrony Polski 1.3 Służba pomocnicza przy ochronie obiektów i utrzymaniu porządku Rozdział II Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku 2.1 Pojęcie i istota bezpieczeństwa 2.2…

Proces integracji monetarnej w europie – perspektywy dla Polski

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Unia gospodarcza i walutowa 1.1. Proces integracji monetarnej w Europie 1.2. Warunki funkcjonowania strefy euro 1.3. Euro a waluty krajowe Rozdział 2 Szanse i zagrożenia dla Polski w kontekście przystąpienia do strefy euro 2.1. Polska w Unii Europejskiej 2.2. Kryteria pozwalające na przyjęcie wspólnej waluty 2.3. Potencjalne…

Przewóz materiałów niebezpiecznych transportem drogowym na terenie Polski

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Charakterystyka transportu drogowego w Polsce 1.1. Charakterystyka transportu samochodowego ……….6 1.2. Podział i klasyfikacja dróg w Polsce………. 8 1.3. Klasyfikacja środków transportu samochodowego………. 12 Rozdział 2 Charakterystyka materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym 2.1. Definicja oraz klasyfikacja materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym ……….18 2.2. Opakowania towarów niebezpiecznych………. 20…

Polski system podatkowy na tle systemów podatkowych Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………….8 Rozdział I Pojęcie i istota podatku 1.1. Definicja, cechy i konstrukcja podatku…………. 10 1.2. Klasyfikacja i funkcja podatków ………….19 Rozdział II System podatkowy w Polsce 2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych…………. 25 2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ………….31 2.3. Podatek od towarów i usług VAT…………. 38 2.4. Podatek…

Ocena jakości życia ludności Polski i Niemiec w latach 2009-2018

Przez administrator

Streszczenie………… 4 Wstęp ………… 7 Rozdział 1 Metodyka pracy 1.1 Cel pracy ………… 9 1.2 Zakres pracy i metody badawcze………… 9 1.3 Hipotezy ………… 9 Rozdział 2 Jakość życia ludności w ujęciu teoretycznym 2.1 Jakość życia – definicje ………… 10 2.2 Różne podejścia w badaniu jakości życia ………… 14 2.3…

Przewóz materiałów niebezpiecznych transportem drogowym na terenie Polski

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Charakterystyka transportu drogowego w Polsce 1.1. Charakterystyka transportu samochodowego ……….6 1.2. Podział i klasyfikacja dróg w Polsce………. 8 1.3. Klasyfikacja środków transportu samochodowego………. 12 Rozdział 2 Charakterystyka materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym 2.1. Definicja oraz klasyfikacja materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym ……….18 2.2. Opakowania towarów niebezpiecznych………. 20…

Polski system podatkowy na tle systemów podatkowych Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………….8 Rozdział I Pojęcie i istota podatku 1.1. Definicja, cechy i konstrukcja podatku…………. 10 1.2. Klasyfikacja i funkcja podatków ………….19 Rozdział II System podatkowy w Polsce 2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych…………. 25 2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ………….31 2.3. Podatek od towarów i usług VAT…………. 38 2.4. Podatek…

Ocena jakości życia ludności Polski i Niemiec w latach 2009-2018

Przez administrator

Streszczenie………… 4 Wstęp ………… 7 Rozdział 1 Metodyka pracy 1.1 Cel pracy ………… 9 1.2 Zakres pracy i metody badawcze………… 9 1.3 Hipotezy ………… 9 Rozdział 2 Jakość życia ludności w ujęciu teoretycznym 2.1 Jakość życia – definicje ………… 10 2.2 Różne podejścia w badaniu jakości życia ………… 14 2.3…

Motywy studiowania młodzieży z Ukrainy w krajach Unii Europejskiej. Na przykładzie Polski

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Internacjonalizacja uczelni w Polsce i w Europie 1.1. Wyższe uczelnie na terenie Unii Europejskiej i w Polsce……….. 6 1.2. Międzynarodowy ruch studentów w europejskich uczelniach wyższych ………..13 1.3. Przekształcenia systemowe polskiego szkolnictwa wyższego i ich wpływ na kształcenie studentów……….. 18 1.4. Istota internacjonalizacji uczelni wyższych……….. 24 1.5.…

Przewóz ładunków niebezpiecznych transportem drogowym na terenie Polski i Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Główne zagadnienia dotyczące transportu drogowego 1.1. Definicja transportu drogowego ………..4 1.2. Charakterystyka gałęzi transportu drogowego……….. 6 1.3. Regulacje prawne transportu w Polsce i UE ………..10 Rozdział 2 Charakterystyka i oznakowanie materiałów niebezpiecznych 2.1. Charakterystyka ogólna materiałów niebezpiecznych ………..14 2.2. Oznakowanie materiałów niebezpiecznych ………..16 2.3. Rodzaje i oznakowanie…

Analiza bezpieczeństwa przewozu ładunków niebezpiecznych transportem samochodowym na terenie Polski

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka procesu transportu drogowego 1.1 Pojęcie transportu drogowego ……….6 1.2 Klasyfikacje oraz rodzaje transportu drogowego ……….11 1.3 Morfologia procesu w transporcie drogowym………. 15 Rozdział II Transport drogowy ładunków niebezpiecznych 2.1 Pojęcie oraz klasyfikacja ładunków niebezpiecznych ……….21 2.2. Organizacja procesu przewozu ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym ……….26 2.3.…

Ochrona morskiej granicy Polski i rola Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Rola i zadania Straży Granicznej 1.1. Ustawowe regulacje działań SG ……….5 1.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w SG ……….8 1.2.1. Zatrudnienie i zarządzanie pracownikami………. 8 1.2.2. Specyfika ZZL w służbach mundurowych ……….12 1.2.3. Systemy motywacji w jednostkach mundurowych ……….13 1.3. Działania SG w celu zabezpieczenia granicy UE………. 15…

Współczesne pojmowanie terminu 'bezpieczeństwo’ w nauce Polski.

Przez administrator

Wstęp……….. 2 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa 1.1. Definicyjne ujęcie bezpieczeństwa……….. 5 1.2. Historyczna ewolucja bezpieczeństwa ………..10 1.3. Typologie bezpieczeństwa ………..14 Rozdział 2 Bezpieczeństwo w badaniach naukowych 2.1. Bezpieczeństwo jako dziedzina nauk społecznych……….. 18 2.2. Podstawy badań bezpieczeństwa ………..21 2.3. Metody i techniki stosowane w badaniu bezpieczeństwa……….. 24 2.4. Funkcje badań…

Infrastruktura transportu drogowego i rozwój przedsiębiorczości w regionach Polski

Przez administrator

Wstęp ……….5 Rozdział 1 Infrastruktura transportu jako czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstw 1.1 Istota rozwoju przedsiębiorstwa ……….6 1.2 Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstwa ……….9 1.3 Liniowa i punktowa infrastruktura transportu drogowego………. 13 1.4 Cechy i funkcje infrastruktury ……….14 Rozdział 2 Metody oceny rozwoju infrastruktury oraz rozwoju przedsiębiorstw 2.1. Wybrane wielkości ekonomiczne…

Zmiany w zakresie procedur celnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Przez administrator

WSTĘP ROZDZIAŁ I. GENEZA I EWOLUCJA POLSKIEGO I WSPÓLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO 1.1. Rozwój polskiego prawa celnego 1.1.1. Historia polskiego prawa celnego 1.1.2. Regulacje z zakresu polskiego prawa celnego 1.1.3. Prawo celne a Układ Europejski 1.2. Prawo celne Unii Europejskiej 1.2.1. Rozwój integracji europejskiej 1.2.2. Prawo Unii Europejskiej 1.2.3. Strefa wolnego…

Wojska obrony terytorialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Metodologiczne podstawy badań znaczenia wojsk obrony terytorialnej 1.1. Przedmiot i cel badań 1.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze. 1.3. Zmienne i wskaźniki. 1.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 1.5. Obszar i organizacja badań Rozdział 2 Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku 2.1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego 2.2. Narodowa…

Rola obrony terytorialnej w systemie militarnym Polski / The role of territorial defense in the Polish military system

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 System militarny Polski 1.1. Cele i zadania Sił Zbrojnych RP 1.2. Rodzaje Sił Zbrojnych RP Rozdział 2 Wojska Obrony Terytorialnej 2.1. Historia Obrony Terytorialnej w Polsce 2.2. Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa 2.3. System szkolenia WOT Rozdział 3 Obrona Terytorialna na świecie 3.1. Wojska Obrony…

Zwalczanie szpiegostwa przez polski kontrwywiad po 1989 r.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Służby specjalne – typologia, pojęcia i definicje 1.1. Służby specjalne: wywiad i kontrwywiad, działania operacyjno – rozpoznawcze. Teoria działań służb specjalnych 1.2. Zagrożenia wywiadowcze – metody i formy działania współczesnej służby wywiadu Rozdział II Rosyjskie służby wywiadu – struktura, zadania, formy działalności 2.1. Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji…

Terroryzm i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Identyfikacja terroryzmu………..4 1.1.Historia terroryzmu………..5 1.2.Istota Terroryzmu………..11 1.3.Metody stosowane przez terrorystów………..13 1.4.Pozyskiwanie funduszy przez terrorystów………..20 Rozdział II Najbardziej istotne grupy terrorystyczne………..24 2.1. Al.-kaida………..25 2.2. Hamas………..27 2.3. Hezbollah –partia boga………..32 2.4. Ku-Klux-Klan………..35 Rozdział III Walka z terroryzmem międzynarodowym. 3.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych w walce z terroryzmem………..39 3.2. Unia Europejska…

Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w sytuacji kryzysu migracyjnego w Europie

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Bezpieczeństwo jako podstawowa funkcja państwa. Definicja zjawiska migracji 1.1. Bezpieczeństwo pojęcie i istota 1.2. Bezpieczeństwo wewnętrzne charakterystyka 1.3. Migracja, uchodźca i migrant- charakterystyka, rodzaje i znaczenie 1.4. Organy państwa działające w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z migracją ludności i uchodźców Rozdział 2 Sytuacja migracyjna…

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na obroty handlowe

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Droga akcesji i Polski do Unii Europejskiej 1.1. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych 1.2. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej 1.3. Przebieg i rezultat negocjacji akcesyjnych 1.4. Spełnienie warunków członkostwa przez Polskę Rozdział 2 Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2.1. Wpływ akcesji Polski do UE na sytuację makroekonomiczną 2.2.…

Współczesny kryzys migracyjny jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział I Bezpieczeństwo państwa 1. Istota i znaczenie bezpieczeństwa …………6 2. System bezpieczeństwa państwa………… 9 3. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa………… 15 Rozdział II Migracje ludności 1. Rys historyczny …………19 2. Przyczyny i rodzaje migracji………… 24 3. Skala zjawiska w Polsce …………30 4. Formy ochrony cudzoziemców w Polsce………… 35 Rozdział…

Ochrona Cyberprzestrzeni Polski

Przez administrator

Wstęp ………7 Rozdział I Bezpieczeństwo w świetle literatury 1.1 Pojęcie bezpieczeństwa ………9 1.2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa ………15 1.3 Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa……… 16 Rozdział II Charakterystyka zagrożeń oraz tendencje rozwojowe cyberbezpieczeństwa 2.1 Potencjalne cele i obiekty ataków cyberprzestrzeni ………23 2.2 Cyberterroryzm – zjawisko i jego konsekwencje……… 28 2.3 Tendencje…

Polski liberalizm polityczny. Idee i ugrupowania liberalne na polskiej scenie politycznej po 1989 r.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Terminologia i struktura pracy I.1. Podstawowe założenia……….6 I.2. Pojęcie liberalizmu……….8 I.3. Struktura pracy……….18 Rozdział II Historia polskiej myśli liberalnej i organizacji liberalnych II.1. Podłoże……….24 II.2. Zabór rosyjski……….27 II.3. Zabór pruski……….33 II.4. Zabór austriacki……….36 II.5. Emigracja……….38 II.6. II Rzeczpospolita……….39 II.7.PRL……….43 Rozdział III Doktryna polityczna polskiego liberalizmu po 1989…